Bê (thịt)

Bê giống thuần và lai từ các cơ sở chăn nuôi bò sữa chiếm một phần đáng kể trong nền sản xuất chăn nuôi bò thịt toàn cầu. Tối ưu hóa sức khoẻ và dinh dưỡng trong suốt giai đoạn đầu giúp cải thiện năng suất và giảm thiểu bệnh tật khi vật nuôi vào các giai đoạn sau và vỗ béo. Tập đoàn Trouw Nutrition luôn nỗ lực để hỗ trợ cho người chăn nuôi bò các chương trình tích hợp, sản phẩm thay thế sữa và những giải pháp thiết thực khác.